Liofbedrijvencentra.nl

Bedrijven

Een bedrijf is een economisch onafhankelijke organisatorische eenheid die met behulp van plannings- en besluitvormingsinstrumenten markt- en kapitaalrisico’s op zich neemt en gebruik maakt van een of meer bedrijven om het doel en de doelstellingen van het bedrijf na te streven.

Privaatrechtelijke ondernemingen worden gezamenlijk de particuliere sector genoemd. Daarentegen omvat het totaal van de publieke sector overheidsbedrijven, privaatrechtelijke vennootschappen en publiekrechtelijke instellingen (gemeentebedrijven); ze vertegenwoordigen een gemengde vorm en zijn – net als clubs – meestal onderworpen aan het principe van kostendekking.

Algemene term

In het dagelijkse taalgebruik zijn de termen bedrijf, samenleving, bedrijf en bedrijf synoniemen volgens de Duden. In de juridische en bedrijfsgerelateerde technische talen zijn de termen echter gedifferentieerd; dan z. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een systeemonafhankelijke bedrijfsentiteit zijn om aan externe vereisten te voldoen, terwijl een bedrijf een of meer bedrijven kan bezitten en een bedrijf slechts een rechtsvorm of een organisatievorm is. Met bedrijf wordt op zijn beurt de naam van een bedrijf in technische termen bedoeld.

Het begrip onderneming wordt in verschillende rechtsgebieden anders opgevat. In het arbeidsrecht wordt onder een onderneming verstaan ​​een organisatorische eenheid waarmee de ondernemer zijn economische of immateriële doeleinden nastreeft. Een bedrijf kan uit een of meer bedrijven bestaan. In het eerste geval beschrijft het bedrijf dan de economische component, terwijl het bedrijf staat voor het technische proces. In het omzetbelastingrecht is een ondernemer iemand die zelfstandig een commerciële of professionele activiteit uitoefent. De definitie van omzetbelasting door het bedrijf is daarom veel ruimer dan in het arbeidsrecht.

Speciale zakelijke voorwaarden

Bedrijfsbeheer

Het bedrijf is het object van kennis op het gebied van bedrijfskunde, die echter geen eenduidige definitie geeft. In 1924 plaatste Fritz Schmidt de economische onderneming in het middelpunt van hun observatie. “De bedrijven, of het nu huishoudens of bedrijven zijn, zijn de centra van actie en vormgevende elementen van de economie.” Martin Lohmann ziet het bedrijf als een productief onderdeel van een bedrijf, hij maakt het ondergeschikt aan het bedrijf. Een groot aantal andere wetenschappers maakte de bedrijfsterm echter ondergeschikt aan de bedrijfsterm, bijvoorbeeld Erich Gutenberg, die een combinatie van productiefactoren in het bedrijf zag. Deze ondergeschiktheid wordt volledig overgenomen door Heinrich Nicklisch, Eugen Schmalenbach of Konrad Mellerowicz. Een geschil over methoden ontstond tussen Gutenberg en Mellerowicz toen Gutenberg vanaf april 1955 zaken en ondernemerschap gelijk stelde. In wezen ging het om de vraag of het bedrijf of het bedrijf een object van onderzoek en kennis is.

Voor Gutenberg heeft een bedrijf drie constitutieve kenmerken:

  • het principe van privébezit,
  • de zelfbeschikking van het economisch plan (principe van autonomie) en
  • het nastreven van winst (commercieel principe).

Gutenberg en Erich Kosiol zien het concept van de onderneming als een noodzakelijke conceptuele verbinding met de markteconomie. Gewoonlijk wordt een organisatorische eenheid die bestaat uit dingen (machines, magazijnen), rechten (claims, patenten) en andere relaties (bijv. Goodwill, organisatie en aansprakelijkheden) een ‘bedrijf’ genoemd, waarvan de sponsor een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging van personen is. is. Dit betekent dat een bedrijf de technisch-prestatiegerichte sfeer krijgt toegewezen en een bedrijf de financieel-juridische sfeer.

Bedrijf

In bredere zin kunnen bedrijven ook als bedrijven worden beschouwd als ze niet naar winst streven. Dergelijke bedrijven worden non-profitbedrijven genoemd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen economische non-profit bedrijven, sociaal-culturele non-profit bedrijven, politieke non-profit bedrijven en charitatieve non-profit bedrijven. Omdat de afwijking van het commerciële principe niet verenigbaar is met de meeste traditionele zakelijke termen, spreekt men in dit verband vaak van organisaties in plaats van bedrijven (“non-profit organisaties”).